REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU w NAMIco apartments

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady najmu krótkoterminowego obiektów marki NAMIco apartments oraz warunki dokonywania rezerwacji i pobytu w tych obiektach.
 2. Definicje:
  1. Wynajmujący – NAMI Natalia Bińkowska z siedzibą w Warszawie, NIP: 6441898507, właściciel marki NAMIco apartments, strona umowy najmu, zwana dalej NAMIco;
  2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, strona umowy najmu;
  3. Obiekt – umeblowany i wyposażony lokal mieszkalny opisany szczegółowo na stronie namico.pl oraz na zewnętrznych portalach rezerwacyjnych;
  4. Najem krótkoterminowy – liczony w dobach najem Obiektu wyłącznie w celach noclegowych na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny;
  5. Opiekun obiektu – reprezentant NAMIco, upoważniony do wydania i odbioru obiektu Najemcy oraz kontaktu z Najemcą;
  6. Gość – osoba przebywająca w Obiekcie w trakcie trwania najmu, za którą odpowiedzialność bierze na siebie Najemca;
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy najmu krótkoterminowego, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji niezależnie od metody (online/ offline), zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując którejkolwiek z w/w czynności, Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Najem Obiektu nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy, w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku.
 5. Regulamin obowiązuje Najemcę, wszystkich Gości apartamentów NAMIco, jaki również osoby towarzyszące Gościom.

II. Rezerwacja obiektu

 1. Rezerwacji Obiektu można dokonać:
  1. on-line na stronie namico.pl
  2. za pomocą poczty elektronicznej (poprzez formularz kontaktowy na stronie namico.pl lub bezpośrednio wysyłając e-mail)
  3. poprzez zewnętrzne portale rezerwacyjne
 2. Niezależnie od wybranej przez Najemcę formy rezerwacji, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, zawierająca informacje o warunkach wybranej oferty cenowej oraz wysokości i terminie wniesienia przedpłaty w formie zadatku. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku możliwości rezerwacji Obiektu.
 3. Dokonując przedpłaty Najemca potwierdza iż zapoznał się treścią wstępnej rezerwacji i akceptuje warunki rezerwacji Obiektu w określonym terminie, na wskazaną liczbę osób, za określoną cenę, jak również zasady odwołania rezerwacji i ewentualnego zwrotu wniesionej przedpłaty.
 4. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną, z chwilą uznania rachunku bankowego NAMIco na kwotę przedpłaty, w wysokości i terminie wskazanym w e-mailu ze wstępną rezerwacją. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przedpłaty we wskazanym terminie wstępna rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 5. Pozostałą kwotę (jeżeli warunki wstępnej rezerwacji nie stanowią inaczej) można wpłacić na podane podczas rezerwacji konto bankowe jednak nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem pobytu. Jeżeli cała kwota nie została zapłacona przed rozpoczęciem pobytu, pozostałą kwotę należy wpłacić opiekunowi apartamentu kartą płatniczą, blikiem lub w gotówce, w dniu przyjazdu (zameldowania), przed przekazaniem kluczy do Obiektu. Nieuregulowanie w/w kwoty w tym terminie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji z winy Najemcy na zasadach opisanych w pkt III niniejszego regulaminu.
 6. Przyznane rabaty mają zastosowanie wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonanej przez system rezerwacyjny na stronie namico.pl oraz przy płatności przedpłaty w sposób wskazany we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji. Przyznane rabaty nie sumują się chyba, że oferta stanowi inaczej.
 7. NAMIco może odmówić dokonania rezerwacji w przypadku podania przez Najemcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych oraz w sytuacji gdy podczas poprzedniego pobytu Gość lub osoby go odwiedzające zachowały się w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Obiektu.
 8. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. NAMIco nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, należy skontaktować się z NAMIco na adres e‑mail: rezerwacja@namico.pl.

III. Anulowanie i zmiany rezerwacji

 1. Nie wpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 2. W zależności od wybranej przez Najemcę oferty mogą obowiązywać różne zasady anulowania i zmiany rezerwacji, wyszczególnione każdorazowo na stronach rezerwacyjnych oraz we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. W przypadku wybrania przez Najemcę rezerwacji bezzwrotnej anulowanie jej wiąże się z utratą wniesionej przedpłaty (zadatku).
 4. W przypadku wybrania przez Najemcę rezerwacji zwrotnej:
  1. anulowanie rezerwacji jest możliwe do 14 dni przed datą przyjazdu. Przedpłata zostanie wówczas zwrócona w formie przelewu, na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia anulacji przez Najemcę.
  2. anulowanie rezerwacji później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, powoduje, że Najemcy nie przysługuje zwrot przedpłaty (zadatku). Istnieje jednak możliwość zmiany terminu rezerwacji po tym terminie pod warunkiem, że zmiana taka zostanie zgłoszona nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiana obowiązuje pod warunkiem potwierdzenia przez NAMIco i zaakceptowania przez Najemcę ewentualnych dodatkowych kosztów i warunków związane ze zmianą terminu pobytu (w tym również zmianę Obiektu).
 5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez kontakt z NAMIco drogą e-mail na adres: rezerwacja@namico.pl.
 6. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od NAMIco, przyjazd ulegnie opóźnieniu, pobyt ulegnie skróceniu lub ilość osób przebywających w lokalu będzie mniejsza od ilości osób zgłoszonych podczas rezerwacji (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 7. W przypadku braku anulacji rezerwacji przez Najemcę i jego niepojawienia się w obiekcie, obiekt może obciążyć Najemcę opłatą w wysokości 100% wartości zarezerwowanego pobytu. Opłata będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku. Na pozostałą część opłaty zostanie wystawiona odrębna faktura, która zostanie przesłana na adres korespondencyjny Najemcy.
 8. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny. Należy powiadomić o tym fakcie przedstawiciela NAMIco mailowo lub osobiście podczas zameldowania. Możliwość ta musi zostać potwierdzona przez NAMIco.

  IV. Zasady Korzystania z Obiektu

  1. Z Obiektu może korzystać określona przy dokonywaniu rezerwacji liczba Gości.
  2. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w Obiekcie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
  3. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 6:00.
  4. Odbiór i zwrot kluczy odbywa się w Obiekcie w godzinach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji. Opiekun Obiektu przekazuje je osobiście podczas procesów zameldowania lub odbiera podczas wymeldowania. Gość zobowiązany jest poinformować Opiekuna Obiektu o planowanej godzinie zameldowania, najpóźniej na 24h przed przyjazdem poprzez e-mail: rezerwacja@namico.pl lub telefonicznie na numer wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. NAMIco nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy i/lub Gości za ewentualne opóźnienia w wydaniu Obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie zameldowania.
  5. Zmiana godziny zameldowania lub wymeldowania poza wskazane w rezerwacji ramy wymaga zgłoszenia do NAMIco przez Najemcę najpóźniej na 24h przed przyjazdem i ma zastosowanie po potwierdzeniu przez NAMIco (jest uzależnione od dostępności usługi w dniu przyjazdu lub wyjazdu Gościa). Późniejsze zameldowanie i/lub wymeldowanie może wiązać się z dodatkową opłatą.
  6. Podczas zameldowania Najemca (Gość) zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) swój oraz osób, które będą przebywać w lokalu oraz czytelnie wypełnić dane meldunkowe dla wszystkich osób przebywających w lokalu.
  7. Opuszczenie lokalu i zdanie kluczy powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku niedokonania zwrotu Obiektu po zakończeniu najmu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny Najemca zostanie obciążony karą umowną wyszczególnioną w pkt V.
  8. W Obiektach NAMIco obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez, przyjęć i prywatek.
  9. W Obiektach zabrania się wprowadzania zwierząt (chyba, że za wyraźną zgodą Wynajmującego), palenia tytoniu i innych używek powodujących zadymienie oraz używania otwartego ognia, pod rygorem kar umownych opisanych w pkt V.
  10. Najemca nie może oddawać Obiektu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego osobom innym niż Goście wskazani przy dokonaniu rezerwacji.
  11. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia Obiektu przed włamaniem poprzez dokładne zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz przechowywanie kluczy z należytą starannością i nie udostępnianie kluczy lub kodów wejściowych osobom trzecim.
  12. Najemca i/lub Goście zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Opiekuna Obiektu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić NAMIco lub osobę trzecią na szkodę oraz o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie, jak również do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez Gości podczas pobytu w budynku, w którym znajduje się Obiekt lub w samym Obiekcie i jego wyposażeniu.
  13. Najemca nie ma prawa, bez wcześniejszego poinformowania Wynajmującego i otrzymania jego wyraźnej zgody, do dokonywania jakichkolwiek napraw w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować NAMIco. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od NAMIco zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.
  14. Reprezentantowi NAMIco przysługuje prawo wstępu do Obiektu w trakcie trwania Najmu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Goście naruszają zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Obiekcie, reprezentant NAMIco niezwłocznie poinformuje go o konieczności wstępu do Obiektu.
  15. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych i murów (w tym m.in. stan ścian, podłóg i sufitów) znajdujących się w Obiekcie lub w budynku, w którym znajduje się Obiekt, powstałych z winy Najemcy, Gości lub z winy odwiedzających Gości osób, Najemca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przywrócenie Obiektu do stanu pierwotnego. Jeżeli koszt naprawy zniszczeń przekroczyłby kwotę przekazanego przez Najemcę depozytu lub zniszczenia zostałyby ujawnione po opuszczeniu Obiektu, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty przywrócenia lokalu do stanu sprzed powstania szkody. W przeciwnym wypadku NAMIco zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztów naprawy na drodze sądowej.
  16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu NAMIco uprawnione jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca i/lub Goście zobowiązani są niezwłocznie opuścić Obiekt bez zwrotu kosztów pozostającego czasu Najmu i przekazanego depozytu.

  V. Czynsz Najmu, Depozyt i Inne Opłaty

  1. Cena najmu Obiektu dla danego terminu i na określonych warunkach wskazana jest w ofercie znajdującej się na stronie namico.pl lub w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym przez NAMIco lub na stronach zewnętrznych portali rezerwacyjnych.
  2. W cenę najmu wliczone są koszty mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci), pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby). Przy pobycie trwającym co najmniej 10 dni w cenę wliczone są dodatkowe sprzątania wraz z wymianą ręczników i bielizny pościelowej po każdym pełnym tygodniu.
  3. W zależności od Obiektu i opcji cenowej dopłatą mogą być objęte dodatkowe usługi, takie jak: sprzątanie po zakończeniu pobytu, wynajęcie miejsca postojowego i inne.
  4. W trakcie pobytu Najemca może skorzystać z dodatkowej usługi sprzątania z wymianą pościeli i ręczników w cenie ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu.
  5. Na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Obiektu lub pobrania opłaty dodatkowej, Najemca może być zobowiązany do wpłacenia NAMIco depozytu w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu. Depozyt zostanie pobrany przelewem przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką/kartą przy zameldowaniu.
  6. Dodatkowe opłaty:
   1. Zameldowanie po godzinie 22:00 wiąże się z opłatą w wysokości 40 złotych.
   2. Wymeldowanie przed godziną 6:00 wiąże się z opłatą w wysokości 40 złotych. Wymeldowanie po godzinie 11:00 może również wiązać się z dodatkową opłatą, której wysokość jest różna dla poszczególnych obiektów i zostanie podana do wiadomości Najemcy i/lub Gości w momencie zgłaszania takiej potrzeby.
   3. Opłata za każdą niezgłoszoną w rezerwacji (lub najpóźniej w momencie zameldowania) osobę wynosi 100 złotych za dobę (domyślnie przez cały okres trwania pobytu Gości).
   4. W przypadku złamania zakazu przebywania bez wyraźnej zgody NAMIco na terenie Obiektu zwierząt należna jest NAMIco kara umowna w wysokości 200 złotych za każde wprowadzone zwierzę.
   5. Kara umowna w wysokości 500 złotych należna jest NAMIco w przypadku złamania zakazu palenia na terenie Obiektu tytoniu lub innych używek wyzwalających dym poza miejscami do tego wyznaczonymi (balkon lub taras).
   6. W przypadku złamania zakazu organizowania imprez, przyjęć i prywatek i/lub w przypadku zakłócania ciszy nocnej przez Gości, które będzie się utrzymywać lub powtarzać pomimo wezwania do zaprzestania jej zakłócania, dodatkowa opłata w wysokości 1000 złotych należna jest NAMIco. W takim przypadku NAMIco zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy najmu, skutkującej nakazem natychmiastowego opuszczenia Obiektu przez Gości i osoby odwiedzające bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.
   7. W razie niedokonania zwrotu Obiektu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać NAMIco karę umowną w wysokości 100 złotych za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Obiekcie.
   8. Za zgubienie kluczy NAMIco pobierze opłatę na pokrycie kosztów wymiany zamka i dorobienia pilota w wysokości 600 złotych. Jeżeli zgubienie kluczy dotyczyć będzie tylko pilota do bramy garażowej opłata wyniesie 100 złotych. W przypadku zgubienia wyłącznie kluczy do Obiektu opłata zostanie pomniejszona o koszt dorobienia pilota do bramy garażowej.
  7. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, kradzieży lub złamania zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności regulacji opisanych w pkt 6, NAMIco poinformuje Najemcę o zatrzymaniu kaucji lub jej części w momencie sprawdzania Obiektu przez opiekuna Obiektu przy lub po wymeldowaniu.
  8. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej przez Gości w Obiekcie lub w budynku, w którym Obiekt się znajduje, lub nie została ona pobrana, albo w przypadku ujawnienia zniszczeń lub kradzieży albo złamania zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności regulacji opisanych w pkt 6, już po wymeldowaniu się Gości, NAMIco może dochodzić odszkodowania od Najemcy na drodze prawnej.
  9. W przypadku braku roszczeń NAMIco zwróci Najemcy kaucję w terminie 3 dni roboczych od zakończenia okresu najmu gotówką, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę lub poprzez odwołanie preautoryzacji dokonanej na karcie bankowej.

  VI. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) NAMIco informuje, iż:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAMI Natalia Bińkowska, e-mail: rezerwacja@namico.pl, ul. Człuchowska 2F/30, 01-100 Warszawa;
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu korzystania z usług hotelowych
   3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usług;
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z czasem na jaki przepisy prawa zobowiązują do przechowywania danych oraz okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia, których konieczne jest posiadanie danych;
   5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi;
   7. ze szczegółami polityki prywatności i ochrony danych osobowych można zapoznać się na stronie namico.pl.

  VII. Postanowienia Końcowe

  1. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, NAMIco jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji NAMIco ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę należności na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  2. W przypadku braku możliwości realizacji rezerwacji w danym Obiekcie w terminie rezerwacji NAMIco może zaproponować Najemcy inny Obiekt z uwzględnieniem różnicy w cenie. W takiej sytuacji Najemca ma prawo zgodzić się na zmianę Obiektu lub odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę kwot na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  3. NAMIco nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Gości w garażu przynależnym do danego Obiektu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych.
  4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy NAMIco a Najemcą jest prawo polskie.
  5. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla NAMIco.